Belastingvoordeel voor donateurs

Stichting Axiale SpA Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Axiale SpA Nederland en haar donateurs belastingvoordelen genieten.
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Axiale SpA Nederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Stichting Axiale SpA Nederland

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Stichting Axiale SpA Nederland specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

  • Naam instelling: Stichting Axiale SpA Nederland
  • KvK nummer: 24364043
  • RSIN nummer: 813388831
  • Contactgegevens
  • Doelstelling, beleidsplan en activiteiten
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met algemeen bestuursleden.
  • Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. De bestuursleden hebben recht op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding, maar zien daarvan af in de vorm van een gift aan de stichting. 
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.
  • Financiële verantwoording

Resultatenrekening over periode 2022

Omschrijving

Debet

Credit

Kosten volleybaltoernooi

€ 7437

Kosten informatievoorziening

€ 3465

Reserveringen

€ 4700

Overige kosten

€ 81

Sponsorbijdrage Volleybaltoernooi

€ 8065

Sponsorbijdrage ReumaNederland

€ 1500

Sponsorbijdrage digitale informatie

€ 800

Bijdrage deelnemers Volleybal

€ 1000

Bijdrage Mollie Payments

€ 33

Bijdrage Overheadkosten

€ 1250

Bijdrage overig

€ 75

Donaties

€ 3162

<< Winst >>

€ 202

TOTAAL

€ 15885

€ 15855

Balans 31-12-2022

Omschrijving

Debet

Credit

Vaste activa

€ 6401

Afschrijving vaste activa

€ 4353

Eigen vermogen

€ 10464

Bestemmingsreserve apparatuur

€ 6791

Bestemmingsreserve website

€ 7000

Bestemmingsreserve De Waarheid

€ 10000

Voorziening ANBI

€ 9000

Voorziening

€ 1500

Vlottende activa en liquide middelen

€ 42265

Nog te ontvangen bedragen

€ 644

<< Winst >>

€ 202

TOTAAL

€ 49310

€ 49310

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op anbi.nl of op de website van de Belastingdienst.