De zekerheid van belastingvoordelen

Stichting Axiale SpA Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Axiale SpA Nederland en haar donateurs belastingvoordelen genieten.
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Axiale SpA Nederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Stichting Axiale SpA Nederland

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Stichting Axiale SpA Nederland specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

  • Naam instelling: Stichting Axiale SpA Nederland
  • KvK nummer: 24364043
  • RSIN nummer: 813388831
  • Contactgegevens
  • Doelstelling, beleidsplan en activiteiten
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met algemeen bestuursleden.
  • Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. De bestuursleden hebben recht op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding, maar zien daarvan af in de vorm van een gift aan de stichting. 
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.
  • Financiële verantwoording

Resultatenrekening over periode 2020

Omschrijving

Debet

Credit

Kosten volleybaltoernooi

€ 170

Kosten informatievoorziening

€ 4623

Reserveringen

€ 910

Overige kosten

€ 23

Sponsorbijdrage Volleybaltoernooi

€ 0

Bijdrage deelnemers Volleybal

€ 0

Sponsorbijdrage Reumafonds

€ 1500

Bijdrage Mollie Payments

€ 75

Bijdrage Overheadkosten

€ 3250

Bijdrage overig

€ 150

Donaties

€ 176

Incidentele resultaten

€ 252

<< Verlies >>

€ 826

TOTAAL

€ 5977

€ 5977

Balans 31-12-2020

Omschrijving

Debet

Credit

Vaste activa

€ 4630

Afschrijving vaste activa

€ 2558

Eigen vermogen

€ 11009

Bestemmingsreserve apparatuur

€ 5791

Bestemmingsreserve website

€ 7000

Bestemmingsreserve De Waarheid

€ 10000

Voorziening ANBI

€ 6800

Vlottende activa en liquide middelen

€ 37057

Nog te ontvangen bedragen

€ 644

<< Verlies >>

€ 826

TOTAAL

€ 43157

€ 43157

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op anbi.nl of op de website van de Belastingdienst.