De zekerheid van belastingvoordelen

Stichting Axiale SpA Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Axiale SpA Nederland en haar donateurs belastingvoordelen genieten.
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Axiale SpA Nederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Stichting Axiale SpA Nederland

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Stichting Axiale SpA Nederland specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

  • Naam instelling: Stichting Axiale SpA Nederland
  • KvK nummer: 24364043
  • Contactgegevens
  • Doelstelling en beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met algemeen bestuursleden.
  • Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. De bestuursleden hebben recht op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding, maar zien daarvan af in de vorm van een gift aan de stichting. 
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.
  • Financiële verantwoording

Resultatenrekening over periode 2018

Omschrijving

Debet

Credit

Kosten volleybaltoernooi

€ 12637

Kosten ASIF congres

€ 187

Kosten Jong en Rugpijn

€ 657

Transitiekosten Axiale Spa

€ 1100

Kosten informatievoorziening

€ 3697

Reserveringen

€ 2632

Overige kosten

€ 10

Sponsorbijdrage Volleybaltoernooi

€ 6600

Bijdrage deelnemers Volleybal

€ 1500

Sponsorbijdrage Reumafonds

€ 2380

Bijdrage Mollie Payments

€ 325

Bijdrage overig

€ 3500

Rente

€ 48

Donaties

€ 515

<< Verlies >>

€ 6052

TOTAAL

€ 20920

€ 20920

Balans 31-12-2018

Omschrijving

Debet

Credit

Vaste activa

€ 6230

Afschrijving vaste activa

€ 4889

Eigen vermogen

€ 18183

Bestemmingsreserve apparatuur

€ 5790

Bestemmingsreserve website

€ 7000

Bestemmingsreserve De Waarheid

€ 10000

Voorziening ANBI

€ 10500

Overige betalingen onderweg

€ 377

Vlottende activa en liquide middelen

€ 44457

<< Verlies >>

€ 6052

TOTAAL

€ 56739

€ 56739

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op anbi.nl of op de website van de Belastingdienst.