ANBI status

De zekerheid van belastingvoordelen

Stichting Axiale SpA Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Axiale SpA Nederland en haar donateurs belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Axiale SpA Nederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Stichting Axiale SpA Nederland

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Stichting Axiale SpA Nederland specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

  • Naam instelling: Stichting Axiale SpA Nederland
  • KvK nummer: 24364043
  • Contactgegevens
  • Doelstelling
  • Beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met 3 algemeen bestuursleden.
  • Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Verder ontvangt het bestuur een bescheiden belastingvrije vrijwilligersvergoeding, zoals toegestaan door de belastingdienst.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.
  • Financiële verantwoording

Resultatenrekening over periode 2018

Omschrijving Debet Credit
Kosten volleybaltoernooi  €           12.637  
Kosten ASIF congres  €                187  
Kosten Jong en Rugpijn  €                657  
Transitiekosten Axiale Spa  €              1100  
Kosten informatievoorziening

 €              3697

 
Reserveringen  €              2632  
Overige kosten  €                 10  
Sponsorbijdrage Volleybaltoernooi    €           6600
Bijdrage deelnemers Volleybal    €           1500
Sponsorbijdrage Reumafonds    €           2380
Bijdrage Mollie Payments    €             325
Bijdrage overig    €           3500
Rente    €               48
Donaties    €             515
<< Verlies >>  
 €           6052
     
TOTAAL  €          20920  €          20920


Balans 31-12-2018

Omschrijving Debet Credit
Vaste activa  €           6230  
Afschrijving vaste activa    €            4889
Eigen vermogen    €          18183
Bestemmingsreserve apparatuur    €            5790
Bestemmingsreserve  website    €            7000
Bestemmingsreserve  De Waarheid    €          10000
Voorziening ANBI    €          10500
Overige betalingen onderweg    €              377
Vlottende activa en liquide middelen  €           44457  
<< Verlies >>   €            6052  
     
TOTAAL  €           56739 €           56739

 Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op anbi.nl of op de website van de Belastingdienst.